Điều khoản

Thông tin trên trang web

Các dịch vụ được giới thiệu trên website này sẽ được cung cấp một cách hợp pháp bởi Hawaii Education. Khách hàng tham khảo các dịch vụ trên website này.

Thông tin được đăng trên trang web này chỉ dành cho tham khảo và không cho bất kỳ mục đích tư vấn chuyên nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được tư vấn về thông tin chi tiết.

Các trang web được kết nối

Hawaii Education không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin, tài liệu từ bất kỳ trang web khác kết nối với trang web này. Khi truy cập và sử dụng các nội dung, thông tin và tài liệu từ các trang web khác kết nối với trang web này, khách hàng phải chịu mọi rủi ro và tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập / sử dụng đó.